OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

 

Obchodní podmínky

platné od 1.1.2021

  

 

         1. Úvodní ustanovení


Prodávajícím a provozovatelem internetových stránek www.raysofbeauty.com je obchodní společnost 7RED s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, Česká republika, IČ: 27803856 (dále jen „prodávající“). Kontaktní údaje na prodávajícího, prostřednictvím kterých bude dosažitelný pro jednotlivé zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek, jsou následující: e-mail info@raysofbeauty.com.

Nedílnou součást těchto obchodních podmínek tvoří dokumenty – Informace ke zpracovávání osobních údajů a Souhlas se zpracováváním osobních údajů s tím, že okolnost seznámení se s nimi, příp. udělení příslušného souhlasu, vyjadřuje kupující vždy zvlášť (veškeré zmiňované dokumenty společně s tímto dokumentem dále společně jen „obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném a účinném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží. V případě kolize jakéhokoliv ustanovení obchodních podmínek se smlouvou má vždy přednost smluvní ujednání. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno, a to i v otázkách obchodními podmínkami neupravených.

Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků a produktů, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího, jenž je provozován na internetových stránkách www.raysofbeauty.com.

Stěžejním produktem prodávajícího, jenž si lze prostřednictvím příslušných stránek zakoupit, je potravinový doplněk Rays of Beauty, určený mj. ke zmírnění následků stárnutí, podpoře regenerace buněk v těle, podpoře výživy kloubů a chrupavek, podpoře elasticity a hydratace pokožky (dále jen „produkt Rays of Beauty“).

Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas se smlouvou a obchodními podmínkami, doručením objednávky prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy. Po obdržení objednávky bude kupujícímu na e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o případné individuální slevy, obdrží kupující po odeslání balíku se zbožím.

Při nákupu na internetových stránkách www.raysofbeauty.com jsou smlouvy uzavírány pouze v anglickém jazyce, k uzavření smlouvy v jiném jazyce lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail) s tím, že v tomto případě lze tyto obchodní podmínky do smlouvy individuálně včlenit.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání. K uzavření smlouvy v těchto případech lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail) a tyto obchodní podmínky lze do smlouvy individuálně včlenit s tím, že na postavení kupujícího se uplatní v tom rozsahu, v němž nejsou přiznávány jen spotřebitelům.

 

         2. Základní sdělení před uzavřením smlouvy


Prodávající sděluje, že

●       v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení, přičemž sdělení o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel před uplynutím této lhůty odeslat na fyzickou či elektronickou adresu prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;

●       spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které je dodáváno v uzavřeném obalu a jež není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud jej spotřebitel z toho obalu již vyňal;

●       v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní cestou;

●       v případě, že spotřebitel má stížnost či pokud není spokojen s vyřízením své reklamace, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

●       spotřebitel je také oprávněn řešit případné spory s prodávajícím prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 30. dne ode dne, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.raysofbeauty.com. Spotřebitel je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

         3. Proces uzavření kupní smlouvy


Předmětem uzavřené kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v přijaté objednávce (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

●       bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,

●       vyhovující rozhodnému právu, tzn. relevantním platným a účinným normám, předpisům a nařízením,

●       vybavené příbalovými letáky či popisy v angličtině.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá.

Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí označených jako nezbytné vč. potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, vzniká prodávajícímu právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Vyplnění a odeslání objednávky ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek prostřednictvím stránek www.raysofbeauty.com lze spojit s registrací a vytvořením vlastního uživatelského účtu, jenž kupujícímu umožňuje zjednodušený postup při provádění objednávek (tzn. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek. Registrovaní uživatelé mohou dále využít řadu výhod nabízených prodávajícím v rámci těchto obchodních podmínek nebo zvlášť též prostřednictvím internetových stránek www.raysofbeauty.com.

 

         4. Registrace kupujícího


Registrací se rozumí vyplnění příslušného formuláře na internetových stránkách www.raysofbeauty.com, označení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a potvrzení přijetí registrace prodávajícím.

Při registraci je osoba povinna vyplnit veškeré údaje označené jako povinné, a to pravdivě, správně a úplně. Pokud dojde ke změně některého údaje za dobu trvání právního vztahu, je registrovaný uživatel povinen tyto údaje bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Na základě registrace zřídí prodávající uživateli tzv. uživatelský účet, tj. jeho vlastní uživatelské rozhraní, kam bude přístup zabezpečen uživatelským jménem a heslem a kde bude možné například spravovat svůj účet, měnit údaje zadané při registraci apod.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

Každý uživatel je plně zodpovědný za přihlašovací údaje ke svému účtu a je povinen tyto chránit před jakýmkoliv zpřístupněním jiným osobám. Pokud jakákoliv osoba odlišná od uživatele získá přístup do uživatelského účtu s použitím uživatelského jména a hesla, nenese za to, ani za případné negativní důsledky s tím pro uživatele spojené, prodávající žádnou odpovědnost.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.a./5.

         4a. Členství v RAYS CLUB

Kupujícímu je umožněno při registraci, případně i poté, kdy již byl zaregistrován, stát se členem RAYS CLUB, s čímž jsou spojeny výhody pro kupujícího (informace ke členství a výhodám jsou dostupné na http://raysofbeauty.com/rays-club).

Členstvím v RAYS CLUB kupující souhlasí s tím, že mu budou generovány pravidelně každých 30 dní počítaných od první objednávky spojené s členstvím v RAYS CLUB objednávky kupujícím předem určeného zboží za nabídkové ceny aktuální k okamžiku vygenerování automatické objednávky.

Prodávající zašle kupujícímu po každé automaticky vygenerované objednávce emailem potvrzení o objednaní zboží, o ceně, platbě a způsobu dopravy. Objednané zboží prodávající zašle kupujícímu na jeho adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu poštou na dobírku za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, zpravidla do 7 dnů od vygenerování automatické objednávky.

Kupující je oprávněn telefonicky či mailem změnit termín vygenerování automatické objednávky, případně přerušit generování automatických objednávek na jím určenou dobu do budoucna, a to vždy v předstihu alespoň 3 pracovních dnů přede dnem vygenerování další automatické objednávky.


         5. Cena a platební podmínky


Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.raysofbeauty.com jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům.

Platba kupní ceny se provádí v měně česká koruna, euro a libra.

Kupující si může vybrat v průběhu provádění objednávky ze dvou způsobů placení kupní ceny za zboží, a to bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal, nebo fakturou vystavenou na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, která je současně daňovým dokladem.

K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

 

         6. Dopravní podmínky, poštovné


Doprava bude zajištěna přepravní společností.

Aktuální cena přepravy je vždy zobrazována během objednávky.

Jestliže je doprava zdarma, zákazník nic neplatí.

 

         7. Dodací lhůta


Zboží označené jako „skladem“ bude odesláno kupujícímu zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo bude kupujícímu v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

V ostatních případech bude zboží odesláno dle dostupnosti zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí objednávky. V případě dlouhodobě nedostupného zboží kontaktuje prodávající kupujícího za účelem ujednání možného způsobu řešení (např. prodloužení dodací lhůty, odstoupení od smlouvy apod.).

Je-li předmětem dodávky jak zboží označené jako skladem, tak zboží, jež skladem není, je zboží zpravidla odesláno kupujícímu až po dostupnosti všech položek, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Tím nejsou dotčena práva ze záruky či odpovědnosti za vady. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

 

         8. Program AFFILIATE


Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady program AFFILIATE zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit jeho podmínky, a to tak, že změnu ohlásí na internetových stránkách www.raysofbeauty.com a současně v příslušném ohledu upraví i znění těchto obchodních podmínek. Zrušením programu AFFILIATE nebo změnou či doplněním jeho podmínek nejsou dotčeny nároky na odměnu, na jejichž poskytnutí vzniklo registrovaným uživatelům právo před jejich účinností.

 

         9. Zákonná záruka za soulad zboží se smlouvou, práva z vadného plnění


Zjistí-li kupující vady zboží, za něž odpovídá prodávající, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.

Reklamace je možné řešit zejména písemně, a to jak v listinné, tak elektronické podobě, tedy e-mailem na: info@raysofbauty.com.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Na veškeré zboží, je-li kupujícím spotřebitel, se vztahuje zákonná záruka v délce jednoho měsíce.

Prodávající je povinen předat spotřebiteli zboží, které je v souladu s kupní smlouvou. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy bylo zboží spotřebiteli předáno:

●       souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti, které prodávající případně spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo vzoru;

●       se hodí k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá;

●       vykazuje jakost a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat s ohledem na charakter spotřebního zboží, a rovněž zejména na veřejné vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží.

O rozpor s kupní smlouvou ve smyslu předchozího bodu se však nejedná mj. v případě, že spotřebitel v okamžiku uzavření smlouvy věděl o rozporu se smlouvou nebo pokud o něm rozumně nemohl nevědět.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží, a to v případě že se rozpor se smlouvou projeví ve lhůtě dvou let po dodání zboží. Do doby, než bude přitom prokázán opak, se předpokládá, že rozpor se smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců po dodání zboží, existoval již v okamžiku dodání zboží, ledaže by tato domněnka byla neslučitelná s charakterem zboží nebo rozporem se smlouvou.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit e-mailem prodávajícímu na adresu: info@raysofbeauty.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení pravidel tohoto bodu se nijak nedotýká práv kupujícího z odpovědnosti za vady či ze záruky.

 

         10. Odstoupení kupujícího (spotřebitele) od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, je-li spotřebitelem, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14. dnem ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na k tomu určenou adresu elektronické pošty prodávajícího info@raysofbauty.com.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zpět prodávajícímu bez zbytečné prodlevy, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy prodávajícímu sdělil své rozhodnutí od smlouvy odstoupit, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečné prodlevy, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něho na základě smlouvy obdržel, vyjma nákladů na dodání zboží převyšující nejlevnější způsob standardního dodání, které prodávající nabízí. Prodávající použije k vrácení příslušných plateb stejný platební prostředek jako spotřebitel při provedení počáteční transakce, s výjimkou případů, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, a za předpokladu, že spotřebiteli tím nevzniknou žádné další poplatky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté platby spotřebiteli dříve, než zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze e-mailem na k tomu určenou adresu elektronické pošty prodávajícího info@raysofbeauty.com s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo objednávky)“. Nedodržení tohoto textu však nemá za následek neplatnost odstoupení, pokud je toto jinak dostatečně určité.

 

         11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím ve zvláštních případech


Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy nebo její části, jíž se důvod týká, v těchto případech:

●       zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo je u něj dočasně pozastavena výroba, či je pro prodávajícího jinak nedostupné i při vynaložení odborné péče, nebo

●       došlo k podstatnému zvýšení ceny zboží – tato podmínka je splněna tehdy, pokud nákupní cena zboží, za kterou jej je schopen pořídit prodávající, je o více než 100 % vyšší, než cena zboží dle uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Uvedené možnosti odstoupení od smlouvy však prodávající nemá u zboží, které bylo v okamžiku uzavření smlouvy označeno jako „skladem“.

 

         12. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetových stránkách prodávajícího www.raysofbeauty.com v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Prodávající si tedy vyhrazuje právo své obchodní podmínky kdykoliv formou on-line zveřejnění změn na internetových stránkách www.raysofbeauty.com upravovat, a to bez nutnosti předchozího upozornění. Nové znění obchodních podmínek vstupuje v platnost a účinnost okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Ustanovení obchodních podmínek se řídí právem Anglie a Walesu a České (dále jen „rozhodné právo“).

Veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy podléhající těmto obchodním podmínkám budou rozhodovány věcně a místně příslušnými anglickými soudy.

Prodávající tímto uvádí, že jeho cílem je vstupování do právních vztahů toliko s uživateli s domicilem na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Bude-li uzavřen jakýkoliv smluvní vztah s osobou s domicilem mimo toto území, považuje toto prodávající za nepředvídatelné a nezpůsobilé k založení jiného rozhodného práva či jiného sudiště, než je uvedeno v předchozích dvou bodech těchto obchodních podmínek.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že nic z těchto podmínek nesnižuje žádná práva, která pro kupující mohou plynout z platných právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo jiných relevantních právních předpisů.

Přílohy: GDPG