Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě své svobodné vůle, užíváním tohoto webu

 • dobrovolně vyjadřuji a uděluji svůj výslovný souhlas s tím, že obchodní společnost Novstar Ltd, se sídlem Office Q 35A Astbury Road, London, SE15 2NL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti: 10582810 (dále jen „Novstar“), jakožto provozovatel internetových stránek www.raysofbeauty.com, prostřednictvím nichž mám zájem o zřízení uživatelského účtu a/nebo jejichž prostřednictvím si objednávám u Novstar určité výrobky či produkty, bude za dále stanovených podmínek sbírat a zpracovávat mé následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení, bydliště, příp. korespondenční nebo fakturační adresa, je-li odlišná od bydliště, e-mail, telefon, údaje o mých objednávkách.

Tyto osobní údaje budou Novstar, jakožto správcem, na základě tohoto souhlasu sbírané a zpracovávané za následujícími účely:

 • zasílání reakcí na mé dotazy a plnění mých požadavků, např. na zasílání e-mailových upozornění;
 • zasílání informací týkajících se internetových stránek raysofbeauty.com, jednotlivých výrobků, produktů či služeb Novstar nebo akcí, bonusů či programů;
 • zasílání informací týkajících se změn obchodních či jiných podmínek Novstar, zásad a dalších administrativních informací;
 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků či zasílání jiné marketingové komunikace;
 • provádění marketingových analýz a hodnocení pro tvorbu marketingových či obchodních strategií Novstar, jako jsou analýzy dat, audity, výzkumy a vývoj nových produktů, vylepšování internetových stránek www.raysofbeauty.com, zlepšování služeb společnosti Novstar, vývoj marketingových událostí, zjištění trendů použití a určení dopadu propagačních kampaní Novstar;
 • zprostředkování účasti na spotřebitelských soutěžích a podobných propagačních akcích;
 • povolení komunikovat a spolupracovat s ostatními uživateli internetových stránek www.raysofbeauty.com,
 • povolení registrace a účasti v diskusních fórech.

  Současně výslovně souhlasím s ukládáním tzv. cookies (datových souborů v textovém formátu, které se ukládají na pevném disku uživatele).

  Tento můj souhlas, který uděluji jen jednou, zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti (neodvolán-li jej dříve) u neregistrovaných uživatelů po dobu pěti (5) let ode dne jeho udělení, u registrovaných uživatelů končí doba zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto souhlasu (této odrážky) uplynutím pěti (5) let od okamžiku zrušení registrace (uživatelského účtu) příslušného uživatele.

  Jsem si výslovně vědom toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu ho kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

  • beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ve smyslu tohoto souhlasu, mi svědčí zejména následující práva:
  • právo požádat Novstar o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou ve vztahu k mé osobě zpracovávány, účelu, době a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů (právo na přístup k osobním údajům);
  • právo požádat Novstar o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • právo požádat Novstar při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby údaje o mé osobě opravil, doplnil nebo vymazal, případně jejich zpracování omezil;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání mých osobních údajů Novstar;
  • právo získat od Novstar osobní údaje, které se týkají mé osoby, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bránil;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ve smyslu tohoto prohlášení/souhlasu, je Novstar povinen mě za daných okolností informovat o případech porušení zabezpečení mých osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody.